Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U.08 Uitvoerder II (G)

Context

De uitvoerder II is gepositioneerd binnen de uitvoeringsorganisatie van een (middel)groot loonbedrijf. De functie is verantwoordelijk voor het (op locatie) aansturen en realiseren van de uitvoering van projecten (met tenminste gemechaniseerde werkzaamheden). Het betreft overzichtelijke projecten, waarbij de focus voor de uitvoerder II ligt op aansturen en afstemmen met in- en extern belanghebbenden. Het betreft de uitvoering van opdrachten aan de hand van aangereikte planningen en richtlijnen, waarbij de uitvoerder II zelf de benodigde capaciteit mensen, middelen en materialen dient te duiden. De schade door het niet realiseren van planningen, een inefficiënte inzet van mensen en middelen kan redelijk zijn (claims, imagoschade).

De functie uitvoerder wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen de uitvoerder I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: meerdere medewerkers (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Afstemming opdrachtgever
 • Werk/project is bestudeerd/bekend (tekeningen/schetsen/op locatie) en afgestemd met de (interne of externe) opdrachtgever, zodat helder is wanneer er opgeleverd wordt (planning) met welke kwaliteitseisen en specificaties.
 • inzicht in te realiseren planning;
 • inzicht in (kwalitatief) resultaat;
 • inzicht in benodigde capaciteit.
Voorbereiding
 • Het uit te voeren werk is op basis van een adequaat opgestelde personeelsplanning en het benodigde materieel en materiaal is beschikbaar.
 • tijdige realisatie capaciteit;
 • conform kaders/uitgangspunten.
Uitvoering
 • De uitvoering is effectief aan- en bijgestuurd zodat de afspraken met en verwachtingen van de opdrachtgever en het vastgestelde uitvoeringsplan zijn gerealiseerd en verstoringen als gevolg van (niet) beschikbaarheid van middelen, materialen, mensen en/of vertragingen door andere oorzaken (kwaliteit, weersomstandigheden e.d.) tijdig zijn herkend en opgelost in overleg met opdrachtgever en andere betrokken partijen.
 • conform normen t.a.v. resultaat, planning, productiviteit, budget;
 • aard en omvang onnodige (niet tijdige signaleringen, bijsturen) verstoringen;
 • tijdige escalatie naar projectleider/leidinggevende.
Functioneel leidinggeven
 • De in- en externe medewerkers participerend in de uitvoeringsfase zijn effectief ingezet, aan- en bijgestuurd, maar ook gemotiveerd en aangesproken op inzet, bijdragen, gedrag, naleving veiligheidsvoorschriften e.d.
 • inzet/bijdrage in lijn met de afspraken;
 • samenwerking/sfeer op het werk.
Rapportage en evaluatie
 • De voortgang in de uitvoering, zoals gerealiseerde (machine)uren, verbruikt materiaal en planning zijn periodiek vastgelegd. Met opdrachtgevers en andere belanghebbenden is (tussentijds) geëvalueerd.
 • tijdige/volledige vastlegging;
 • kwaliteit oplevering rapportages;
 • opvolging nazorg.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van machinelawaai en wisselende weersomstandigheden (regen, koude, warmte) bij het buiten volgen van werkzaamheden. Hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kans op letsel t.g.v. werken met, en in de nabijheid van, gemechaniseerde werktuigen, in aanraking komen met bewegende/draaiende onderdelen en contact met agressieve stoffen.

Kennis en ervaring

 • MBO+ werk- en denkniveau.
 • Kennis van te hanteren methoden en technieken voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • Certificering/diplomering t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
 • Inzicht in de aspecten van invloed op benodigde capaciteiten (mensen, materialen en middelen).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Uitvoerder I Uitvoerder II Uitvoerder III
Focus
 • focus van de functie ligt op het realiseren van de uitvoering van opdrachten (op locatie);
 • focus ligt op aansturen en monitoren, meewerken waar nodig.
 • focus van de functie ligt op het realiseren van de uitvoering van projecten (op locatie);
 • focus ligt op aansturen en afstemmen met (in- en extern) belanghebbenden.
 • gelijk aan II;
 • focus aansturen en anticiperen op en oplossen van (mogelijke) problemen met belanghebbenden.
Aard van opdrachten/projecten
 • het betreft handmatige en/of gemechaniseerde werkzaamheden;
 • het betreft deelprojecten of standaardmatige opdrachten.
 • het betreft tenminste gemechaniseerde werkzaamheden;
 • het betreft overzichtelijke (bijv. één discipline) projecten.
 • gelijk aan II;
 • het betreft grote, complexe (bijv. multidisciplinaire) projecten.
Kaders en vrijheidsgraden
 • opdrachten zijn geconcretiseerd en worden uitgevoerd o.b.v. (door de leidinggevende gemaakte) klantafspraken, kaders (mensen, middelen en planning) en procedures.
 • projecten worden uitgevoerd aan de hand van aangereikte planningen en richtlijnen;
 • zelf duiden benodigde capaciteit mensen, materialen en middelen.
 • projecten worden door functiehouder (i.s.m. de opdrachtgever) o.b.v. globale opdrachten ingevuld/uitgewerkt (planningen, kaders, richtlijnen, e.d.).
Afbreukrisico
 • beperkte schade (financieel/imago) door foutief gebruik materiaal, inzet van mensen, of te late oplevering.
 • schade door niet gerealiseerde planning, inefficiënte inzet van mensen en middelen kan redelijk zijn (claims, imagoschade).
 • schade door niet gerealiseerde planning, inefficiënte inzet van mensen en middelen en imagoschade kan aanzienlijk zijn (grote financiële impact, vergrootglasprojecten t.a.v. belangrijke stakeholders).
Leiddinggeven
 • functioneel aansturen van de werkzaamheden van enkele medewerkers, hiertoe verdelen van werkzaamheden, geven van instructies, monitoren van kwaliteit en voortgang van uitvoering en bewaken van naleving van veiligheidsmaatregelen. Signaleren van en bijsturen bij geconstateerde afwijkingen, onvolkomenheden.
 • functioneel aansturen van de werkzaamheden van meerdere medewerkers, hiertoe verdelen van werkzaamheden, geven van instructies, monitoren van kwaliteit en voortgang van uitvoering en bewaken van naleving van veiligheidsmaatregelen. Signaleren van en bijsturen bij geconstateerde afwijkingen, onvolkomenheden.
 • hiërarchisch leidinggeven aan meerdere medewerkers.
Kennis en ervaring
 • MBO werk- en denkniveau;
 • kennis van te hanteren methoden en tech¬nieken voor de uitvoering van werkzaamheden;
 • kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • certificering/diplomering t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
 • ervaring met het vaktechnisch aansturen van medewerkers.
 • gelijk aan I, en:
  • MBO+ werk- en denkniveau;
  • inzicht in de aspecten van invloed op benodigde capaciteiten (mensen, materialen en middelen).
 • gelijk aan II, en:
  • HBO werk- en denkniveau;
  • inzicht in specifieke wetgeving, kaders van opdrachtgevers en/of omgevingsrichtlijnen;
  • kennis van en ervaring met het invullen/ uitwerken van planningen, kaders, richtlijnen, e.d.