Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U.09 Projectleider I (I)

Context

De projectleider I is gepositioneerd binnen de uitvoeringsorganisatie van een (middel)groot loonbedrijf. De projectleider I heeft (over het algemeen) meerdere projecten in verschillende fasen van het project in portefeuille. De aansturing van en verantwoordelijkheid voor het project op locatie ligt bij de uitvoerder. De focus van de projectleider I ligt op de gunning van en vervolgens afstemming met en coördinatie van de stakeholders in het project. Het betreft beperkte, overzichtelijke projecten met een middellange doorlooptijd en beperkt aantal derden, waarbij de focus ligt op het leiden van de projecten, door planning, bijsturing en afstemmen met belang¬hebbenden. De aanneemsom en doorlooptijd zijn strak gedefinieerd maar goed haalbaar, meer-/minderwerk is eenduidig vast te stellen en ontstaat vanuit lopende afspraken.

De functie projectleider wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de projectleider I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: uitvoerders en medewerkers (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Acquisitie/ontwerp
 • In de acquisitie/ontwerpfase is vanuit eerdere projectervaringen feedback gegeven over de te verwachten knelpunten en omissies in de ontwerpen, doorlooptijden, samenwerkings-verbanden e.d. Een gerichte en proactieve afstemming met (potentiële) opdrachtgevers heeft geleid tot eenduidige afspraken over de dienstverlening/opdracht.
 • kwaliteit inbreng;
 • aantal overgenomen voorstellen door opdrachtgever;
 • aard/omvang benutte commerciële kansen;
 • aard en omvang issues als gevolg van onduidelijke afspraken.
Project­voorbereiding (realisatiefase)
 • Opdracht/project is vertaald naar een operationeel projectplan waarin per fase de benodigde capaciteiten (mensen, middelen), planning, budgetten, inkoopspecificaties, benodigde vergunningen en potentiële risico’s zijn opgenomen
 • actualiteit, juistheid en diepgang planningen;
 • haalbaarheid plannen (aantal afwijkingen tijdens uitvoering).
Project­concretisering
 • Voor en tijdens de projectfasen zijn de specificaties/eisen (tekeningen, materiaallijsten, vergunningen e.d.) vastgesteld en waar nodig bijgesteld zodat voor alle betrokkenen (uitvoerder, leveranciers) vaststaat wat op welke wijze uitgevoerd moet worden.
 • aantal omissies in formele documenten;
 • tijdigheid aanlevering.
Projectrealisatie
 • Projecten zijn opgeleverd conform de met de opdrachtgever overeengekomen kwaliteiten en tijdvensters en de vastgestelde werkbegroting en kostenopbouw.
 • financieel projectresultaat;
 • realisatiegraad mijlpalen;
 • tevredenheid projectdeelnemers.
Aansturing projectpartijen
 • In- en externe partijen (opdrachtgever, projectteam, leveranciers, contractors) zijn geïnformeerd over de voortgang en bijzonderheden in het project en hebben ingestemd met de impact die dit heeft op hun bijdragen.
 • aantal (niet) projectgerelateerde contactmomenten;
 • tevredenheid deelnemers over informatie/samenwerking.
Personeels­management
 • Opdrachten/projecten beschikken (ook op langere termijn) over een bezetting met de juiste kwaliteit en kwantiteit. De resultaatbijdragen, ontwikkeling, betrokkenheid en motivatie van medewerkers zijn effectief aangestuurd.
 • beschikbaarheid kwantitatief en kwalitatief goede bezetting;
 • feitelijke bijdragen, ontwikkeling medewerkers t.o.v. afspraken;
 • beleving/betrokkenheid (individuele) medewerkers.
Projectrapportage en vastlegging
 • Continu inzicht in de (financiële) voortgang, en de klantperceptie over de voortgang en kwaliteit, van het project bij belanghebbenden, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.
 • volledigheid projectdossiers;
 • tijdigheid en kwaliteit voortgangs¬rapportages/-evaluaties.

Bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en kans op letsel tijdens deelname aan het wegverkeer.

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Gedegen kennis van projectmanagement, calculaties.
 • Inzicht in de (on-)mogelijkheden van het (loon)bedrijf en bijbehorende werktuigen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Projectleider I Projectleider II
Omvang en complexiteit
 • overeenkomen en realiseren van (deel)projecten met een relatief beperkt(e) budget en complexiteit t.a.v. financiële impact/risico’s, aard/omvang van stakeholders, omvang/doorlooptijd project, continuïteit inzet;
 • aanneemsom en doorlooptijd zijn strak gedefinieerd maar goed haalbaar, meer-/minderwerk is eenduidig vast te stellen en ontstaat vanuit lopende afspraken.
 • gelijk aan I met dien verstande dat sprake is van omvangrijke/complexe projecten t.a.v. financiële impact/risico’s, aard/omvang van stakeholders, omvang/doorlooptijd project, continuïteit inzet;
 • realisatie van aanneemsom en doorlooptijd staat vanaf de start onder druk, discussie over meer-/minderwerk wordt bemoeilijkt door bijv. interpretatieruimte binnen het contract.
Mate van vernieuwing
 • het betreft projecten die in gelijke aard/omvang eerder door de organisatie zijn uitgewerkt.
 • projecten van specifieke aard/omvang die een forse aanspraak doen op de creativiteit en mate van vernieuwing van de functiehouder.
Rapportage
 • verzorgen van (formele) rapportages naar de opdrachtgever.
 • verzorgen van uitgebreide rapportages naar opdrachtgever ter verantwoording van afspraken, vergunningen, milieuspecificaties en dergelijke.
Kennis en ervaring
 • HBO werk- en denkniveau;
 • gedegen kennis van projectmanagement, calculaties;
 • inzicht in de (on-)mogelijkheden van het (loon)bedrijf en bijbehorende werktuigen.
 • gelijk aan I, en:
  • kennis van specifieke wet- en regelgeving, onder andere ten behoeve van aanvragen van vergunningen, kaders, richtlijnen van opdrachtgevers;
  • gedegen kennis van ontwikkelingen in de markt.