Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U.06 Machinist/tractorchauffeur III (E)

Context

De machinist/tractorchauffeur III is gepositioneerd binnen de uitvoeringsorganisatie van een loonbedrijf. De functie wordt ingezet voor ofwel het meewerkend coördineren en bewaken van de voortgang van werkzaamheden alsook de uitvoering daarvan ofwel het uitvoeren van niet-standaardmatige, specifieke werkzaamheden. Een en ander o.b.v. opdrachten van de leidinggevende of opdrachtgever, gebruikmakend van alle voorkomende werktuigen/machines en evt. handgereedschappen. In de rol van meewerkend voorman verdeelt functiehouder werkzaamheden onder medewerkers, fungeert als aanspreekpunt bij vragen en geconstateerde afwijkingen. Daarnaast is hij gericht op het afstemmen van werkzaamheden en bijzonderheden met de leidinggevende dan wel opdrachtgever en zo nodig afstemmen met collega’s ten behoeve van door hen te verrichten gemechaniseerde werkzaamheden. Focus van functiehouder ligt op meewerken en aansturen waar nodig. In de rol van uitvoerend specialist wordt van functiehouder verwacht dat hij meedenkt over de (best passende) wijze van uitvoering, waartoe hij voor- en nadelen van verschillende wijzen van uitvoering kan benoemen.

De functie machinist / tractorchauffeur wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen de machinist/tractorchauffeur I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 1-7 machinisten/tractorchauffeurs I/II (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Coördinatie (indien van toepassing)
 • De uit te voeren werkzaamheden zijn effectief aangestuurd, gemonitord en bijgestuurd, zodanig dat opdrachten conform afspraken zijn gerealiseerd en verstoringen in het uitvoeringsproces tijdig en effectief zijn opgelost.
 • effectieve en efficiënte inzet medewerkers;
 • voortgang en uitvoeringskwaliteit (kwaliteit bijsturing).
Voorbereiding
 • Er is inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en daarbij geldende bijzonderheden (eisen e.d.) en voor het werk benodigde materialen en hulpmiddelen (handgereedschappen) zijn zo nodig afgemeten c.q. gereedgemaakt voor gebruik.
 • effectieve afstemming en samenwerking in- en extern;
 • inzicht in opdrachtdetails/bijzonderheden;
 • inzicht in best passende wijze van uitvoering.
Uitvoering
 • (Niet-standaardmatige, specialistische) werkzaamheden zijn (gebruikmakend van werktuigen/machines en evt. handgereedschappen) volgens opdracht uitgevoerd en gecontroleerd waarbij kleine onvolkomenheden zelfstandig zijn opgelost en grotere onvolkomenheden zijn gemeld aan de leidinggevende.
 • volgens opdracht;
 • conform veiligheidscriteria (gebruik PBM’s etc.);
 • conform snelheidseisen;
 • juiste inschatting/anticipatie omstandigheden;
 • uitvoeringskwaliteit.
Registratie en verantwoording
 • Op de opdrachtuitvoering betrekking hebbende gegevens zijn geregistreerd en administraties beheerd (uren, verbruiken, e.d.) ten behoeve van facturatie, nacalculatie, rapportage, e.d. en de leidinggevende heeft inzicht in opdrachtverloop d.m.v. mondelinge en/of schriftelijke overdracht.
 • juistheid, volledigheid registraties en administraties;
 • volledigheid, juistheid en tijdigheid van overdracht.
Gebruikers­onderhoud
 • De beschikbare middelen en materialen zijn voorzien van het benodigde gebruikersonderhoud (o.a. schoonhouden/-maken, dagelijks preventief onderhoud, kleine reparaties) en (technische) collega’s zijn geassisteerd bij de uitvoering van periodiek onderhoud.
 • conform voorschriften;
 • constatering noodzaak van aanvullend onderhoud.
Veiligheid, gezondheid en milieu
 • De regels/voorschriften met betrekking tot veilig werken, gezondheid en milieu zijn te allen tijde nageleefd en toegepast, zowel voor het eigen werk als dat van collega’s en derden.
 • aard en omvang van veiligheidsincidenten, overtreding van regels, voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtuitoefening bij het aan- en afkoppelen van werktuigonderdelen (handmatig), materialen en goederen en bij het assisteren bij onderhouds-/reparatiewerkzaamheden. Inspannende houding bij het gedurende langere aaneengesloten perioden zitten en/of hanteren van werktuigen/-gereedschappen/apparatuur en bij het assisteren bij onderhouds-/reparatiewerkzaamheden.
 • Hinder van machinelawaai en wisselende weersomstandigheden (regen, koude, warmte) bij het merendeels half overkapt/buiten verrichten van werkzaamheden. Hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (lawaai, werken met bestrijdingsmiddelen).
 • Kans op letsel t.g.v. werken met, en in de nabijheid van, gemechaniseerde werktuigen, in aanraking komen met bewegende/draaiende onderdelen en contact met agressieve stoffen.

Kennis en ervaring

 • MBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • Certificering/diplomering (inclusief rijbewijs) t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • Inzicht in voor- en nadelen van verschillende wijzen van uitvoering.
 • bij variant A: ervaring met het vaktechnisch aansturen van medewerkers.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Machinist/tractorchauffeur I Machinist/tractorchauffeur II Machinist/tractorchauffeur III
Focus
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van eenvoudige, routinematige werkzaamheden gebruikmakend van een of enkele gemechaniseerd(e) werktuigen.
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van werkzaamheden gebruikmakend van de (meeste) gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • of (variant A):
  • focus ligt op het, als meewerkend voorman, coördineren en uitvoeren van werkzaamheden gebruikmakend van alle gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
  • meedenken over de wijze van uitvoering.
 • of (variant B):
  • focus ligt op het uitvoeren van niet-standaardmatige, specifieke werkzaamheden gebruikmakend van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
  • meedenken over de wijze van uitvoering.
Zelfstandigheid
 • op basis van instructies leidinggevende.
 • op basis van opdrachten/instructies leidinggevende/opdrachtgever.
 • gelijk aan II, en zo nodig anticiperen op door collega’s te verrichten handmatige werkzaamheden.
Afbreukrisico
 • om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te kunnen borgen worden er beperkte eisen gesteld t.a.v.:
  • de nauwkeurigheid van uitvoering en de werkzaamheden;
  • productkennis en machinekennis;
  • omgaan met wisselende omstandigheden (zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid, verkeersinvloeden, etc.).
 • om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te kunnen borgen worden er eisen gesteld t.a.v.:
  • de nauwkeurigheid van uitvoering en de werkzaamheden;
  • productkennis en machinekennis;
  • omgaan met wisselende omstandigheden (zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid, verkeersinvloeden, etc.).
 • gelijk aan II.
Coördinatie
 • niet van toepassing.
 • niet van toepassing.
 • bij variant A:
  • coördineren van de werkzaamheden van 1 – 7 medewerkers (vaktechnische aansturing);
  • focus ligt op meewerken en aansturen waar nodig.
 • bij variant B: niet van toepassing.
Kennis en ervaring
 • VMBO werk- en denkniveau;
 • basiskennis van de werking van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en);
 • certificering/diplomering (incl. rijbewijs) t.b.v. het besturen van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en).
 • VMBO werk- en denkniveau;
 • kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • certificering/diplomering (inclusief rijbewijs) t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • gelijk aan II, en:
  • MBO werk- en denkniveau;
  • inzicht in voor- en nadelen van verschillende wijzen van uitvoering.
 • bij variant A: ervaring met het vaktechnisch aansturen van medewerkers.