Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U.04 Machinist/tractorchauffeur I (C)

Context

De machinist/tractorchauffeur I is gepositioneerd binnen de uitvoeringsorganisatie van een loonbedrijf. De functie is gericht op het uitvoeren van eenvoudige, routinematige werkzaamheden o.b.v. instructies van de leidinggevende. Hierbij maakt hij gebruik van één/enkele werktuig(en)/machine(s) en evt. handgereedschappen. Er worden beperkte eisen gesteld t.a.v. de nauwkeurigheid van uitvoering van de werkzaamheden, productkennis en het omgaan met wisselende omstandigheden (zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid, verkeersinvloeden, etc.).

De functie machinist/tractorchauffeur wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen de machinist/tractorchauffeur I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Voorbereiding
 • Er is inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en daarbij geldende bijzonderheden (eisen e.d.) en voor het werk benodigde materialen en hulpmiddelen (handgereedschappen) zijn zo nodig afgemeten c.q. gereed gemaakt voor gebruik.
 • effectieve afstemming en samenwerking intern;
 • volgens instructie.
Uitvoering
 • Werkzaamheden zijn (gebruikmakend van het/de toegewezen werktuig(en)/machine(s) en evt. handgereedschappen) volgens instructie uitgevoerd en gecontroleerd waarbij kleine onvolkomenheden zelfstandig zijn opgelost en grotere onvolkomenheden zijn gemeld aan de leidinggevende.
 • volgens instructie;
 • conform veiligheidscriteria (gebruik PBM’s etc.);
 • conform snelheidseisen;
 • uitvoeringskwaliteit.
Registratie en administratie
 • Op de opdrachtuitvoering betrekking hebbende gegevens zijn geregistreerd en administraties beheerd (uren, verbruiken, e.d.) ten behoeve van facturatie, nacalculatie, rapportage, e.d.
 • juistheid, volledigheid registraties en administraties.
Gebruikers­onderhoud
 • De beschikbare materialen en middelen zijn voorzien van het benodigde gebruikersonderhoud (o.a. schoonhouden/-maken, dagelijks preventief onderhoud, uitvoeren van kleine reparaties) en (technische) collega’s zijn ondersteund bij de uitvoering van periodiek onderhoud.
 • conform instructie, voorschriften;
 • constatering noodzaak van aanvullend onderhoud.
Veiligheid, gezondheid en milieu
 • De regels/voorschriften met betrekking tot veilig werken, gezondheid en milieu zijn te allen tijde nageleefd en toegepast, zowel voor het eigen werk als dat van collega’s en derden.
 • aard en omvang van veiligheidsincidenten, overtreding van regels, voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtuitoefening bij het aan- en afkoppelen van werktuigonderdelen (handmatig), materialen en goederen en bij het assisteren bij onderhouds-/reparatiewerkzaamheden. Inspannende houding bij het gedurende langere aaneengesloten perioden zitten en/of hanteren van werktuigen/-gereedschappen/apparatuur en bij het assisteren bij onderhouds-/reparatiewerkzaamheden.
 • Hinder van machinelawaai en wisselende weersomstandigheden (regen, koude, warmte) bij het merendeels half overkapt/buiten verrichten van werkzaamheden. Hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (lawaai, werken met bestrijdingsmiddelen).
 • Kans op letsel t.g.v. werken met, en in de nabijheid van, gemechaniseerde werktuigen, in aanraking komen met bewegende/draaiende onderdelen en contact met agressieve stoffen.

Kennis en ervaring

 • VMBO werk- en denkniveau.
 • Basiskennis van de werking van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en).
 • Certificering/diplomering (incl. rijbewijs) t.b.v. het besturen van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Machinist/tractorchauffeur I Machinist/tractorchauffeur II Machinist/tractorchauffeur III
Focus
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van eenvoudige, routinematige werkzaamheden gebruikmakend van een of enkele gemechaniseerd(e) werktuigen.
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van werkzaamheden gebruikmakend van de (meeste) gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • of (variant A):
  • focus ligt op het, als meewerkend voorman, coördineren en uitvoeren van werkzaamheden gebruikmakend van alle gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
  • meedenken over de wijze van uitvoering.
 • of (variant B):
  • focus ligt op het uitvoeren van niet-standaardmatige, specifieke werkzaamheden gebruikmakend van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
  • meedenken over de wijze van uitvoering.
Zelfstandigheid
 • op basis van instructies leidinggevende.
 • op basis van opdrachten/instructies leidinggevende/opdrachtgever.
 • gelijk aan II, en zo nodig anticiperen op door collega’s te verrichten handmatige werkzaamheden.
Afbreukrisico
 • om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te kunnen borgen worden er beperkte eisen gesteld t.a.v.:
  • de nauwkeurigheid van uitvoering en de werkzaamheden;
  • productkennis en machinekennis;
  • omgaan met wisselende omstandigheden (zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid, verkeersinvloeden, etc.).
 • om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te kunnen borgen worden er eisen gesteld t.a.v.:
  • de nauwkeurigheid van uitvoering en de werkzaamheden;
  • productkennis en machinekennis;
  • omgaan met wisselende omstandigheden (zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid, verkeersinvloeden, etc.).
 • gelijk aan II.
Coördinatie
 • niet van toepassing.
 • niet van toepassing.
 • bij variant A:
  • coördineren van de werkzaamheden van 1 – 7 medewerkers (vaktechnische aansturing);
  • focus ligt op meewerken en aansturen waar nodig.
 • bij variant B:
  • niet van toepassing.
Kennis en ervaring
 • VMBO werk- en denkniveau;
 • basiskennis van de werking van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en);
 • certificering/diplomering (incl. rijbewijs) t.b.v. het besturen van het/de van toepassing zijnde gemechaniseerde werktuig(en).
 • VMBO werk- en denkniveau;
 • kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • certificering/diplomering (inclusief rijbewijs) t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen.
 • gelijk aan II, en:
  • MBO werk- en denkniveau;
  • inzicht in voor- en nadelen van verschillende wijzen van uitvoering.
 • bij variant A: ervaring met het vaktechnisch aansturen van medewerkers.