Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


S.06 KAM-coördinator (H)

Context

De KAM-coördinator komt voor in een groot loonbedrijf. Kern van de functie ligt in het vertalen van (wijzigingen in) wet- en regelgeving en door de organisatie geformuleerde uitgangspunten op het gebied van kwaliteit, arbo/arbeidsveiligheid en milieu naar concrete richtlijnen, procedures, systemen, e.d. voor de uitvoeringsorganisatie. Functiehouder toetst de naleving van beleid en gebruikt geïdentificeerde knelpunten/afwijkingen om de KAM-beleidskaders verder aan te scherpen. De functie is hiermee gericht op het optimaal beheersen van risico’s op het gebied van kwaliteit, arbo/arbeidsveiligheid en milieu, zodat wordt voldaan aan de eisen van controlerende instanties en eisen van/afspraken met klanten.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Aanpassing KAM-beleid
 • Vanuit inzicht in de effectiviteit van bestaand beleid op het gebied van kwaliteit, arbo/arbeidsveiligheid en milieu binnen de organisatie, (wijzigingen in) wet- en regelgeving is geadviseerd over en zijn voorstellen gedaan voor de aanpassing/bijstelling van richtlijnen, procedures, systemen, e.d.
 • juiste inschatting relevantie, impact;
 • kwaliteit (onderbouwing) voorstellen/adviezen als basis voor menings- en besluitvorming;
 • draagvlak/acceptatie in- en extern betrokkenen.
KAM-handboek
 • Richtlijnen, procedures, systemen, e.d. op het gebied van kwaliteit, arbo/arbeidsveiligheid en milieu zijn omschreven, zo nodig aangepast/herschreven en in de organisatie geïmplementeerd.
 • beschikbaarheid, toegankelijkheid KAM-handboek;
 • actualiteit richtlijnen, procedures, systemen, e.d.
Audit toepassings­praktijk
 • De naleving van het KAM-beleid is getoetst en geïdentificeerde knelpunten/afwijkingen zijn vertaald naar benodigde aanpassingen in KAM-richtlijnen, -procedures, -systemen, e.d. en/of op een dusdanige manier teruggekoppeld aan betrokkenen dat men weet hoe hiermee om dient te worden gegaan.
 • conform auditplan, controleprogramma;
 • betrouwbaarheid uitkomsten audits;
 • kwaliteit analyses en aanbevelingen;
 • acceptatie uitkomsten betrokkenen.
Onderzoek kwaliteits-, arbeidsveiligheids- en milieu-incidenten
 • Incidenten op het gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu zijn onderzocht en geanalyseerd, waarbij de uitkomsten zijn vertaald naar input voor de aanscherping van maatregelen om (verdere) incidenten te voorkomen c.q. beheersen.
 • inzicht in oorzaak van incidenten;
 • onderbouwde input voor aanscherping maatregelen;
 • ontwikkeling, mate van herhaling van incidenten.
Documentatie en administratie
 • Relevante informatie en documenten zijn vastgelegd, beheerd en toegankelijk voor alle (intern) betrokkenen en kunnen waar nodig dienen als bewijslast richting controlerende instanties of in het kader van incidenten.
 • beschikbaarheid, toegankelijkheid, actualiteit informatie en documentatie;
 • mate waarin bewijslast beschikbaar is.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau (richting KAM).
 • Kennis (theorie en praktijk) van kwaliteits-, arbo-/arbeidsveiligheid- en milieuzorgsystemen, -methoden en -technieken.
 • (Praktische) kennis van (en inzicht in ontwikkelingen in) relevante wet- en regelgeving (o.a. CROWs).
 • Kennis van en ervaring met de gehanteerde kantoorautomatisering.