Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


S.05 HR-adviseur (H)

Context

De HR-adviseur is gepositioneerd binnen de HR-afdeling van een groot loonbedrijf. De functie is gericht op het, binnen de kaders van wet- en regelgeving en het geformuleerde HR-beleid, effectief uitvoeren van de operationele HR-processen rond in-, door- en uitstroom. Functiehouder adviseert het management ten aanzien van de toepassing van het bestaande HR-beleid en werkt gefiatteerd beleid verder uit. De uitvoering van het HR-beleid ligt overwegend bij het (lijn)management.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Actualisatie HR-instrumenten en -regelingen
 • De organisatie is geadviseerd over de aanpassing/actualisatie van HR-instrumenten en -regelingen, rekening houdend met trends en ontwikkelingen in het vakgebied en behoeften vanuit de organisatie. Adviezen zijn uitgewerkt naar concrete voorstellen en na accordering effectief geïmplementeerd.
 • kwaliteit (onderbouwing) voorstellen/adviezen als basis voor menings- en besluitvorming;
 • aansluitend op HR-beleid, wetgeving, cao, wensen en behoeften organisatie, trends en ontwikkelingen;
 • draagvlak/acceptatie betrokkenen.
Advisering en ondersteuning (lijn)management
 • Het (lijn)management is inhoudelijk geadviseerd over en (administratief) ondersteund bij de uitvoering van HR-processen en de afhandeling van HR-issues, waardoor de afhandeling van HR-vraagstukken optimaal verloopt.
 • conform wet- en regelgeving, HR-(beleids)kaders, juiste en consistente toepassing regels en procedures;
 • aansluitend op vraag-/probleemstelling;
 • effectiviteit van afhandeling;
 • tevredenheid (lijn)management.
HR-communicatie
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over (nieuwe) HR-regelingen, eventueel toegesneden op de specifieke situatie van (individuele) medewerkers, met als doel het bieden van duidelijkheid en transparantie.
 • kwaliteit van informatievoorziening;
 • aansluitend op interne procedures en richtlijnen, conform wet- en regelgeving;
 • aansluitend op vraagstelling, situatie (individuele) medewerkers;
 • tevredenheid medewerkers.
HR-administratie en rapportages
 • Relevante HR-informatie is verzameld, bewerkt, vastgelegd en beheerd in diverse administraties. Via duidelijke managementinformatie heeft het (lijn)management inzicht in relevante HR-aspecten.
 • juistheid, volledigheid, actualiteit van registraties en administraties;
 • juiste, tijdige informatievoorziening richting in- en extern betrokkenen.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau (richting HRM).
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, intern HR-beleid, -instrumenten en -regelingen.
 • Inzicht in externe trends en ontwikkelingen en interne wensen en behoeften op het eigen vakgebied/werkterrein en het vermogen dit te vertalen naar toepassingsmogelijkheden.
 • Kennis van en ervaring met gehanteerde kantoorautomatisering.