Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


S.02 Administrateur I (G)

Context

De administrateur I is gepositioneerd in een middelgroot of groot loonbedrijf, waar de administratie wordt uitgevoerd door een of enkele personen en de administrateur als allround financieel medewerker inzetbaar is. De functiehouder is verantwoordelijk voor de verzorging van de gehele administratie, inclusief de salarisadministratie (salarisberekening en verwerking door extern bureau). Voor de inrichting van de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening, afhandeling van fiscale vraagstukken e.d. wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning en advies door de accountant.

De functie administrateur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de administrateur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Lopende (financiële en salaris-) administratie
 • Door het verwerken van financiële bescheiden en data is uitvoering gegeven aan de financiële administratie, alsmede aan de uit de diverse sub-administraties voortvloeiende activiteiten in het kader van crediteuren-, debiteuren-, projecten-, voorraadbeheer, salarisverwerking en inhoudingen, afdrachten, de activa-administratie, e.d.
 • tijdigheid, juistheid, volledigheid administratie, geen verschillen;
 • conform procedures, juiste toepassing (fiscale) regelingen;
 • aard, omvang aanwijzingen accountant.
(Voorbereiding) periodieke en jaarafsluiting
 • Onvolkomenheden in de financiële administratie zijn hersteld en aanvullende boekingen zijn verzorgd, op basis waarvan periodiek inzicht wordt verkregen in de financiële resultaten en verschillen t.o.v. begroting, budgetten, inclusief toelichtingen, een en ander als input voor (bij)sturing door de bedrijfsleiding.
 • Benodigde stukken en toelichtingen zijn verstrekt aan de accountant ten behoeve van goedkeuring.
 • tijdigheid, juistheid van afsluitingen, afwezigheid van verschillen;
 • managementinformatie aansluitend op behoeften;
 • inzicht in oorzaak van (dreigende) afwijkingen, basis voor bijsturing;
 • geaccordeerde jaarstukken door accountant.
Operationeel beheer financiële middelen
 • Door een effectief crediteuren- en debiteurenbeheer, inclusief afhandeling van incasso’s, worden financiële verplichtingen nagekomen en beschikt de organisatie over inzicht in het verloop van de liquiditeitspositie.
 • aantal debiteurendagen;
 • efficiency betaalgedrag:
  • aantal crediteurendagen;
  • aantal aanmaningen;
 • actueel inzicht in liquiditeitspositie.
In- en externe informatie-uitwisseling
 • In- en extern is de noodzakelijke informatie uitgewisseld, zijn vragen beantwoord en issues afgestemd voor een juiste afhandeling van de financiële en salarisadministratie, de afhandeling van betalingsvraagstukken, fiscale aangiftes, etc.
 • aansluitend op vraagstelling, informatiebehoeften;
 • tevredenheid in- en externe partners over informatie-uitwisseling.

Bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van oog-, rug-, schouder- en armspieren bij het werken met de computer.

Kennis en ervaring

 • MBO+ werk- en denkniveau (richting administratie).
 • Kennis van en ervaring met financiële processen.
 • Ervaring met de gehanteerde financiële pakketten.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Administrateur I Administrateur II
Typering werkzaamheden
 • focus van de functie ligt op het voeren van de volledige financiële administratie (vanaf verwerking in de sub-administraties t/m periodieke afsluiting).
 • gelijk aan I.
Rapportages
 • opstellen van standaard en ad-hoc-overzichten, wat het verzamelen, genereren en bewerken van basisinformatie vanuit diverse systemen/bronnen vereist.
 • opstellen van management(stuur)informatie (financieel en bedrijfseconomisch) die dient als basis voor de besluitvorming en beleidsevaluatie en inzicht in de diverse bedrijfsprocessen vereist.
Positie in de organisatie
 • administrateur binnen een administratieve afdeling met enkele medewerkers;
 • functiehouder wordt door een extern accountant gestuurd;
 • periodieke en jaarafsluiting wordt volledig voorbereid door de administrateur, waarbij de externe accountant een sturende en controlerende rol heeft.
 • administrateur binnen een administratieve afdeling met enkele medewerkers die door functiehouder worden aangestuurd;
 • functiehouder heeft geen vakinhoudelijk leidinggevende;
 • periodieke en jaarafsluiting wordt volledig voorbereid door de administrateur, de externe accountant heeft een louter controlerende rol.
Kennis en ervaring
 • MBO+ werk- en denkniveau (richting administratie);
 • kennis van en ervaring met financiële processen;
 • ervaring met de gehanteerde financiële pakketten.
 • gelijk aan I, en:
  • HBO werk- en denkniveau;
  • ervaring met het rapporteren van en adviseren over financiële gegevens;
  • inzicht in de diverse bedrijfsprocessen.