Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


O.02 Monteur II (E)

Context

De monteur II is gepositioneerd binnen de technische dienst van een loonbedrijf. De functie wordt ingezet voor de uitvoering van preventief onderhoud, de uitvoering van VCA-keuringen, de oplossing van storingen aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur en de uitvoering van modificatie-/constructiewerkzaamheden (aan de hand van duidelijke opdrachten, aanwijzingen en instructies). Van de monteur II wordt verwacht dat hij in staat is storingen te analyseren en op te lossen. Ook dient functiehouder in staat te zijn staat van werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur te onderkennen in relatie tot de kans op toekomstige verstoringen. Bij het oplossen van complexe storingen wordt waar nodig samengewerkt met specialisten. Grootschalige onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door externe dienstverleners, waarbij de monteur II assisteert.

De functie monteur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de monteur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Uitvoering preventief onderhoud
 • Conform onderhoudsprogramma en/of op basis van periodieke inspecties en/of de beoordeling van de feitelijke technische staat zijn preventief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur uitgevoerd om dreigende storingen te voorkomen.
 • realisatie onderhoudsprogramma;
 • conform certificeringseisen;
 • constatering noodzaak van aanvullend onderhoud;
 • (ontwikkeling) downtime;
 • effectieve begeleiding externen.
Uitvoering curatief onderhoud
 • Storingen zijn, eventueel op locatie, opgelost door gericht onderzoek naar de oorzaak, het benoemen van oplossingsmogelijkheden inclusief impact (urgentie, benodigde tijd, duurzaamheid, etc.) en het aansluitend hierop effectief uitvoeren van de best passende oplossing, eventueel na overleg met belanghebbenden.
 • zelfstandige vaststelling van oorzaak en oplossing;
 • snelheid, doorlooptijd, duurzaamheid/kwaliteit oplossing;
 • effectieve afstemming en samenwerking intern.
Uitvoering modificatie-/ constructie­werkzaamheden
 • Aan de hand van duidelijke opdrachten, aanwijzingen en instructies zijn modificatie-/constructiewerkzaamheden aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur uitgevoerd.
 • realisatie conform opdracht;
 • mate van zelfstandigheid uitvoering;
 • effectieve afstemming en samenwerking intern.
Registratie en administratie
 • Relevante informatie over de uitvoering van verricht onderhoud, inclusief uren en verbruik van materialen, alsook de waarnemingen over de feitelijke technische staat van installaties zijn vastgelegd in daartoe bestemde systemen.
 • volledigheid, juistheid en tijdigheid van registraties.
Verlening assistentie
 • Externe dienstverleners zijn adequaat geassisteerd bij de uitvoering van grootschalige onderhoudswerkzaamheden.
 • aansluitend op vraagstelling/situatie;
 • tevredenheid m.b.t. verleende assistentie.
Middelenbeheer
 • De ter beschikking gestelde middelen zijn op een juiste manier gebruikt en beheerd conform de eisen voor een normale levensduur en functionaliteit.
 • aard, omvang en frequentie van schade aan apparatuur.
Veiligheid, gezondheid en milieu
 • De regels/voorschriften met betrekking tot veilig werken, gezondheid en milieu zijn te allen tijde nageleefd en toegepast, zowel voor het eigen werk als dat van collega’s en derden.
 • aard en omvang van veiligheidsincidenten, overtreding van regels, voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van materialen en bij (de)montagewerkzaamheden. Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
 • Hinder van het werken in de werkruimte en op locatie (lawaai, vocht, temperatuurwisselingen, vuil e.d.).
 • Kans op letsel door beknelling, uitschieten van gereedschappen, vallen, uitglijden.

Kennis en ervaring

 • MBO werk- en denkniveau (richting techniek).
 • Basiskennis van onderhoud aan werktuigen/machines en hulpmiddelen.
 • Kennis van interne procedures en van belang zijnde wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • Kennis van en ervaring met onderhoud aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Monteur I Monteur II
Typering werkzaamheden
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van eenvoudig, routinematig preventief en curatief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur.
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van preventief en curatief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur;
 • begeleiden van externen tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Curatief onderhoud
 • oplossen van eenvoudige, veelvoorkomende storingen door het onderzoeken van de oorzaak en het aansluitend hierop toepassen van bekende oplossingen, eventueel op locatie.
 • oplossen van storingen door het onderzoeken van de oorzaak, het benoemen van oplossingsmogelijkheden inclusief impact (urgentie, benodigde tijd, duurzaamheid, etc.) en het aansluitend hierop toepassen van de best passende oplossing, eventueel op locatie.
Modificatie- en constructie-werkzaamheden
 • assisteren van collega’s en/of externen bij het uitvoeren van modificatie-/constructiewerkzaamheden.
 • aan de hand van duidelijke opdrachten, aanwijzingen en instructies uitvoeren van modificatie-/constructiewerkzaamheden.
Kennis en ervaring
 • MBO werk- en denkniveau (richting techniek);
 • basiskennis van onderhoud aan werktuigen/machines en hulpmiddelen;
 • kennis van interne procedures en van belang zijnde wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • gelijk aan I, en kennis van en ervaring met onderhoud aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur.