Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


O.04 Hoofd technische dienst (G)

Context

Het hoofd technische dienst is binnen een middelgroot of groot loonbedrijf belast met het realiseren van het beheer en onderhoud van en modificaties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen, werkplaatsapparatuur en bedrijfsinstallaties, -gebouwen en -terreinen en het uitvoeren van VCA-keuringen. Het gaat om een beperkte diversiteit wat betreft werktuigen/machines en/of omvang. Het onderhoud omvat preventieve en curatieve onderhoudswerkzaamheden. Functiehouder stuurt een groep van 5 tot 10 monteurs aan ten behoeve van de realisatie van werkzaamheden, stelt de onderhoudsplanning op en bij en draagt zorg voor de kwaliteit van inzet en bijdragen van externe dienstverleners als ook voor de beschikbaarheid van benodigde materialen en middelen.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: 5 - 10 monteurs (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Realisatie uitvoering werkzaamheden
 • De uitvoering van de door de technische dienst uit te voeren werkzaamheden zijn effectief aan- en bijgestuurd, zodanig dat de beoogde doelstellingen, bijdragen en resultaten daadwerkelijk en effectief en efficiënt zijn gerealiseerd.
 • realisatie doelstellingen, beoogde resultaten;
 • efficiënte inzet personeel, optimale capaciteitsinzet/voortgang;
 • duidelijke, eenduidige instructies;
 • juiste afwegingen/prioriteiten;
 • conform procedures, voorschriften;
 • binnen budget;
 • tijdige en effectieve bijsturing.
Onderhouds­planning
 • Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (aard en omvang) zijn op basis van onderhoudsschema’s en uit inspecties voortvloeiend werk in kaart gebracht en in samenspraak met belanghebbenden gepland en er is inzicht in benodigde (in- en externe) capaciteit en doorlooptijden.
 • beschikbaarheid onderhoudsplanning;
 • kwaliteit van planning (frequentie onderhoud, juiste prioriteiten, etc.);
 • effectieve afstemming en samenwerking intern.
 • juiste inschatting benodigde capaciteit, tijd, budget;
 • juiste afweging uit te besteden werkzaamheden.
Opdrachtgever­schap
 • Met/door externe dienstverleners zijn eenduidige afspraken gemaakt/nagekomen over de inzet en bijdragen aan het realiseren van preventief en curatief onderhoud en modificatie- en constructiewerkzaamheden.
 • eenduidige afspraken over bijdragen en voorwaarden;
 • feitelijke bijdragen conform afspraken.
Beschikbaarheid randvoorwaarden
 • De technische dienst beschikt over de benodigde middelen, materialen, procedures, kaders e.d. die nodig zijn voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.
 • beschikbaarheid materialen en middelen;
 • beschikbaarheid onderhoudsplanning, procedures, richtlijnen, werkinstructies.
Optimalisatie en verbetering
 • Aansluitend op gesignaleerde knel- en verbeterpunten in de werkprocessen zijn uitgewerkte verbetervoorstellen aangedragen en toegelicht en na fiattering geïmplementeerd.
 • kwaliteit van voorstellen (onderbouwing, haalbaarheid, mate van overname);
 • effectiviteit gerealiseerde verbeteringen.
Personeels­management
 • De technische dienst beschikt (ook op langere termijn) over een bezetting met de juiste kwaliteit en kwantiteit. De resultaatbijdragen, ontwikkeling, betrokkenheid en motivatie van medewerkers zijn effectief aangestuurd.
 • beschikbaarheid kwantitatief en kwalitatief goede bezetting;
 • feitelijke bijdragen, ontwikkeling medewerkers t.o.v. afspraken;
 • beleving/betrokkenheid (individuele) medewerkers.
Rapportage en verantwoording
 • Periodiek en ad hoc zijn resultaten, voortgang, bijzonderheden, ontwikkelingen, afwijkingen, e.d. gerapporteerd als basis voor evaluatie en bijsturing.
 • juistheid, volledigheid, tijdigheid rapportages;
 • inzicht in resultaten, voortgang, bijzonderheden, (oorzaken van) afwijkingen;
 • basis t.b.v. bijsturing.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.

Kennis en ervaring

 • MBO+ werk- en denkniveau (richting techniek).
 • Kennis van en ervaring met het beheer en onderhoud van werktuigen/machines, hulpmiddelen, werkplaatsapparatuur en bedrijfsinstallaties, -gebouwen en -terreinen.
 • Kennis van en ervaring met modificatie- en constructiewerkzaamheden.
 • Kennis van interne procedures en van belang zijnde wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • Ervaring met het aansturen van externe dienstverleners.
 • Ervaring met leidinggeven.