Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


O.01 Monteur I (D)

Context

De monteur I is gepositioneerd binnen de technische dienst van een loonbedrijf. De functie wordt ingezet voor zowel de uitvoering van preventief onderhoud, het uitvoeren van VCA-keuringen als de oplossing van storingen aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur. Van de monteur I wordt verwacht dat hij in staat is de eenvoudige, veelvoorkomende storingen te analyseren en op te lossen (herkenbare verstoringen waarop bekende oplossingen kunnen worden toegepast). Ook dient functiehouder in staat te zijn de staat van werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur te onderkennen in relatie tot de kans op toekomstige verstoringen. Complexe(re) storingen, grootschalige onderhoudswerkzaamheden en modificatie-/constructiewerkzaamheden worden uitgevoerd door collega’s dan wel externe dienstverleners, waarbij de monteur I assisteert.

De functie monteur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de monteur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Uitvoering eenvoudig, routinematig preventief onderhoud
 • Conform onderhoudsprogramma en/of op basis van periodieke inspecties en/of de beoordeling van de feitelijke technische staat zijn eenvoudig, routinematig preventief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur uitgevoerd om dreigende storingen te voorkomen.
 • realisatie onderhoudsprogramma;
 • conform certificeringseisen;
 • constatering noodzaak van aanvullend onderhoud;
 • (ontwikkeling) downtime.
Oplossing eenvoudige, veelvoorkomende storingen
 • Eenvoudige, veelvoorkomende storingen zijn, eventueel op locatie, opgelost door gericht onderzoek naar de oorzaak en het aansluitend hierop effectief uitvoeren van de oplossing.
 • zelfstandige vaststelling van oorzaak en oplossing;
 • snelheid, doorlooptijd, duurzaamheid/kwaliteit oplossing;
 • effectieve afstemming en samenwerking intern.
Registratie en administratie
 • Relevante informatie over de uitvoering van verricht onderhoud, inclusief uren en verbruik van materialen, alsook de waarnemingen over de feitelijke technische staat van installaties zijn vastgelegd in daartoe bestemde systemen.
 • volledigheid, juistheid en tijdigheid van registraties.
Verlening assistentie
 • Collega’s en externe dienstverleners zijn adequaat geassisteerd bij het verhelpen van complexe storingen en de uitvoering van grootschalige onderhoudswerkzaamheden en modificatie-/constructiewerkzaamheden.
 • aansluitend op vraagstelling/situatie;
 • tevredenheid m.b.t. verleende assistentie.
Middelenbeheer
 • De ter beschikking gestelde middelen zijn op een juiste manier gebruikt en beheerd conform de eisen voor een normale levensduur en functionaliteit.
 • aard, omvang en frequentie van schade aan apparatuur.
Veiligheid, gezondheid en milieu
 • De regels/voorschriften met betrekking tot veilig werken, gezondheid en milieu zijn te allen tijde nageleefd en toegepast, zowel voor het eigen werk als dat van collega’s en derden.
 • aard en omvang van veiligheidsincidenten, overtreding van regels, voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van materialen en bij (de)montagewerkzaamheden. Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
 • Hinder van het werken in de werkruimte en op locatie (lawaai, vocht, temperatuurwisselingen, vuil e.d.).
 • Kans op letsel door beknelling, uitschieten van gereedschappen, vallen, uitglijden.

Kennis en ervaring

 • MBO werk- en denkniveau (richting techniek).
 • Basiskennis van onderhoud aan werktuigen/machines en hulpmiddelen.
 • Kennis van interne procedures en van belang zijnde wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Monteur I Monteur II
Typering werkzaamheden
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van eenvoudig, routinematig preventief en curatief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur.
 • focus van de functie ligt op het uitvoeren van preventief en curatief onderhoud en VCA-inspecties aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur;
 • begeleiden van externen tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Curatief onderhoud
 • oplossen van eenvoudige, veelvoorkomende storingen door het onderzoeken van de oorzaak en het aansluitend hierop toepassen van bekende oplossingen, eventueel op locatie.
 • oplossen van storingen door het onderzoeken van de oorzaak, het benoemen van oplossingsmogelijkheden inclusief impact (urgentie, benodigde tijd, duurzaamheid, etc.) en het aansluitend hierop toepassen van de best passende oplossing, eventueel op locatie.
Modificatie- en constructiewerkzaamheden
 • assisteren van collega’s en/of externen bij het uitvoeren van modificatie-/constructiewerkzaamheden.
 • aan de hand van duidelijke opdrachten, aanwijzingen en instructies uitvoeren van modificatie-/constructiewerkzaamheden.
Kennis en ervaring
 • MBO werk- en denkniveau (richting techniek);
 • basiskennis van onderhoud aan werktuigen/machines en hulpmiddelen;
 • kennis van interne procedures en van belang zijnde wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid).
 • gelijk aan I en kennis van en ervaring met onderhoud aan werktuigen/machines, hulpmiddelen en werkplaatsapparatuur.